خسته امخسته ام......

از صبوری خسته ام....!!

از فریادهایی که در گلو خفه ماند..

از اشک هایی که قاه قاه خنده شد..

و از حرف هایی که زنده به گور گشت در گورستان دلم...!!

آسان نیست در پس خنده های مصنوعی،گریه های دلت را

درپشت هزاران دروغ پنهان کنی....

این روزها...

معنی را از زندگی ام حذف کرده ام...!!

دیگر برایم فرقی نمی کند روزهایم را چگونه قربانی کنم....

من اینجا بدون تومرده ای بیش نیستم......!!!!!!
/ 1 نظر / 12 بازدید
وثوق

میخـــوام حــواسمــو جمــع کنـــــــم! امــا مــونـــدم چــه جـــوری جمعـــش کنـــم وقتیکـــه تمــامـــش پیــش تــــوئـــه! هــر روز دارم بــه خــودم یــادآوری میکنــم، اونـی کــه همــه ی فکــر و ذکــرتــه، هـرگــز مــال تــو نیستـــــــ !