دوستت دارم

בوسـتـت دارم

قبــل از اینـکــہ بـهـش محبـت کـنــے

قبــل از اینــکـہ بـــہ خــودت عــادتـش بـدے

قبــل از اینــکـہ تـنـش رو بــہ بغــل بکشـے

قبــل از اینــکـہ احســاسـش رو بیــدار کنـے

قبــل از اینــکـہ تنــهــایـیـش رو پــر کنــے

قبــل از اینــکـہ عاشـقـش کنــے

خوب فکـراتــو بـکــن

از حــرفــت مطـمئــن بــاش

نـہ اینکـہ تــا בیدے طــرف عـاشقــت شــבه و هـیـچ جــور رفتـنـے نیـسـت

شــروع کنــے بــہ پـیـدا کـرבن یکـے בیـگــہ

و بــا بـهـونـه گـیـرے هــای الکیـت و بــا لاس زבنــات طرفـت رو داغــون کنــے

تو בارے از بــازی בاבن اون لــذت میبرے

ولــے اون בاره بــا فکــرت زنـבگــے مـیـکنـــہ

عـزیـزم ، وقتـے یکـے رو مـے زنـے ، رو بقیــہ بزن لـطـفـا...
.
.

/ 0 نظر / 19 بازدید