همیشه باید کسی باشد...

که معنی سه نقطه‌های انتهای جمله‌هایت را بفهمد

همیشه باید کسی باشد...

تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد

باید کسی باشد...

که وقتی صدایت لرزید بفهمد

که اگر سکوت کردی، بفهمد

کسی باشد...

که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد

کسی باشد...

که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن و نبودن

بفهمد به توجهش احتیاج داری

بفهمد که درد داری

که زندگی درد دارد

که دلگیری

بفهمد که دلت برای چیزهای کوچکش تنگ شده است

بفهمد که دلت برای قدم زدن زیرِ باران،

برایِ یک آغوشِ گرم تنگ شده است

همیشه باید کسی باشد

همیشه...!

/ 1 نظر / 10 بازدید
بهار

ســــر زده بیــــــا … کمــــــﮯ آشفتــــگی بــــد نـیست … آن وقــــــت … تکــــــاندن ِ شانــــــه هاﮮ ِ پُـر غُـبــــــار و مُرتب کردن ِ موهــــــاﮮ ِ پریـشــــــانت ، بهانـــــــﮧ اﮮ مـﮯشود براﮮ ِ زندگـــــــﮯ . . .اپم دوست خوبم [گل]