مرد که باشی

 
مردانــه کــه دلت بگیـــرد کــدام زن میخواهــد آرامــت کند…؟
 
مردانــه که بغض کنے چه زنے توانایے آرام کــردنت را دارد…؟
 
مــرد که باشــے حق ایــن ها را نــدارے…
 
مــرد که باشے حـق ات فقـط در دل نگـهداشتن است….
 
مــرد که باشے از دور نماے ِ کوهـے را دارے , مغـرور و غمگیـن و تنهـا….
 
مــرد که باشے شـب که دلت بگـیرد
 
بیچـاره میشـوے...بیچــاره
 
/ 0 نظر / 12 بازدید