برو

بـــــــــــــرو!!!!
ترســــ از هیچ چیز نــــــــــבآرمــــ
وقتیـــــ یقینـ בآرم بیشتر از منـــ
کســـے בوستتـ نخـــــــوآهـــــــב בآشتـ...
بیشتر از منــــ 
کســـے طآقتـ کمـــ محلی هآیتـ رآ نـــــــבآرב..
بــــــــــــرو!!!!
ترس برآے چهـ؟؟
وقتے مے בآنمــ
یکــ روز تُفـ مے انـــــבآزی بهـ رویـــــ تمآم آن هآیے کهـ
بهـ خآطرشــــآن مـــَــن رآ از בستـــــ בآבے.... !

/ 0 نظر / 10 بازدید